Ontmoetingsdag 2017 Catharijne Convent Utrecht

Drie weken na de officiële afsluiting van het jubileumjaar ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie, waarin op allerlei wijze aandacht is geschonken aan Maarten Luther, houdt het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit zijn jaarlijkse ontmoetingsdag. En weer zal het gaan over Luther. Wordt het de zoveelste bijeenkomst over een zo langzamerhand doodgepraat onderwerp? Valt er nog iets nieuw over te zeggen? Wij denken van wel, omdat één aspect van Luther het afgelopen jaar onderbelicht is gebleven, namelijk dat hij in al zijn vezels katholiek dacht en geloofde. Daarom zal het op onze ontmoetingsdag gaan over

de katholieke Luther

Luther wilde namelijk geen nieuwe kerk stichten, hij was uit op het herstel van de ene heilige katholieke en apostolische kerk van Christus. Hij was niet ‘protestant’, of evangelisch, hij wilde katholiek zijn in de brede zin van het woord. De protestantse Lutherkenner Joop Boendermaker noemt Luther dan ook ‘een katholiek hervormer’. En kardinaal Walter Kasper schrijft: ‘Luther dacht er niet aan om de stichter van een aparte hervormde kerk te worden. Zijn doel was de vernieuwing van de katholieke kerk, dat wil zeggen van het hele christendom, vanuit het evangelie’.

Doel van de forumdag is dan ook: de Heimholung van Luther in de una sancta catholica – aan de confessioneel gebonden protestantse of rooms-katholieke Lutherbeelden voorbij. De uitdrukking Heimholung is ontleend aan Schalom ben Chorin en andere Joodse denkers, die spraken over die Heimholung Jesu ins Judentum De analogie is duidelijk: zoals Jezus bevrijd moest worden uit de traditionele christelijke denkkaders, zo moet Luther bevrijd worden uit de confessioneel geijkte (protestantse en rooms-katholieke) denkkaders, om ‘thuis’ te komen waar hij thuis hoort: in de ene heilige katholieke kerk van Christus, die we belijden in het credo.

Wat deze visie op Luther betekent voor ons denken over katholiciteit, kerk en oecumene, daarover zullen we in de ochtendbijeenkomst geïnformeerd worden door iemand die nauw betrokken was bij de Lutherherdenking in Duitsland: Dr Wolfgang Thönissen, directeur van het Johann-Adam-Möhler-Instituut voor Oecumenica in Paderborn. Een sprekend citaat van zijn hand: ‘Wenn die Katholizität Luthers nicht zu leugnen ist, so bleibt sie für die Katholizität der Kirche eine ständige Herausforderung’ (in de door hem geredigeerde bundel Luther: Katholizität und Reform, p. 310). Daarmee is precies gezegd waar het op 25 november over zal gaan:

de katholieke Luther als uitdaging voor de kerken.

Voor een vertaling van de lezing wordt gezorgd.

’s Middags staat de Luthertentoonstelling centraal die vanaf 22 september in het Catharijne Convent gehouden wordt. Na een korte inleiding over achtergrond en opzet ervan is er ruim gelegenheid om op eigen gelegenheid de tentoonstelling te bezoeken. Ter afsluiting vieren we de vespers in de kathedraal aan de Lange Nieuwstraat.

Praktische gegevens
Zaterdag 25 november, 10.30 – 16.30, Auditorium Catharijne Convent, Lange Nieuwstraat 38 3512PH Utrecht. Deelname: €20 pp, inclusief koffie, thee, lunch en entree tentoonstelling. Studenten half geld. Aanmelding voor 15 november door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening NL58 INGB 0006489634, t.n.v. Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, onder vermelding van ‘ontmoetingsdag 2017’.

Share