De Aankondiging van de Heer aan Maria is een feest!

annunciatie

 Maria leest uit de profetie van Jesaja:

‘Ecce virgo concipiet, et pariet filium; et vocabitur nomen eius Emmanuel’

‘Zie, de jonge vrouw
zal zwanger worden
en een zoon baren
en zij zal zijn naam roepen
Immanuel God-met-ons.’

(Jesaja 7,14)

 

Afbeelding
Luik van het Isenheimeraltaar (ca.1512-1516) te Colmar met in de linkerbovenhoek de profeet Jesaja

 

Aan belangstellenden van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

 

Begin februari 2017 opent het Catharijne Convent een tentoonstelling over de meest invloedrijke vrouw ter wereld: Maria. Op kerkelijk erf verschillen de meningen over haar invloed echter nogal. Katholieken zouden haar teveel vereren, protestanten haar juist links laten liggen. Beide uitersten doen Maria geen recht.

Kunnen we als christenen ten aanzien van Maria niet veel meer eenheid uitstralen?

Zij is immers een vrouw uit de bijbel. De aankondiging van de engel maakt haar duidelijk dat zij moeder van onze Heer Jezus Christus zal zijn. Deze bijbelse aankondiging van de Heer is het aloude feest dat ons het geheimenis te binnen brengt van de menswording van het goddelijke woord.

Juist in dit bijzondere jaar rond de 500e herdenking van de Reformatie wil het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) het voorstel doen om op zoveel mogelijk plaatsen het feest van de aankondiging van de Heer, waarin Maria zo’n prominente rol speelt, in oecumenisch verband te vieren.

De leesroosters van de Oud-Katholieke, Rooms-Katholieke, Anglicaanse en Evangelisch-Lutherse kerken (buitenland) voorzien al in een viering van Annunciatie op 25 maart of de vooravond daarvan. Hoe mooi zou het zijn als protestanten en katholieken dit feest samen kunnen vieren.

Van harte bieden wij u liturgisch materiaal aan om ter plaatse op 24 of 25 maart a.s. een oecumenische viering, bijvoorbeeld in de vorm van een gebedsdienst te organiseren.

Ons verzoek is of u hieraan in uw plaats en kerk gevolg wilt geven.

Voor het door ons samengestelde materiaal verwijzen we u naar de orde voor het avondgebed  op onze site of naar De Eerste Dag (www.de-eerste-dag.nl).

Wilt u ons laten weten of uw kerkgemeenschap de Aankondiging van de Heer gaat vieren? We zullen u dan een evaluatieformulier sturen.

Tenslotte: Luther noemde het feest van de Aankondiging van de Heer ‘een van de voornaamste feesten’. In zijn commentaar op het Magnificat beschrijft hij Maria als heilige geloofsgetuige en roemt haar houding van eenvoud en dienstvaardigheid. Een voorbeeld om na te volgen, zeker in het komende Luther-jaar, maar naar wij hopen ook daarna.

Met vriendelijke groet,

mede namens
Henk Gols (predikant PKN), Hans Kronenburg (em. predikant PKN), Hans Uytenbogaardt (em. predikant PKN) Henk Schoon (priester OKKN)

 

Idelette Otten (predikant PKN)

 

otten2012@hotmail.nl

zie ook: Wees gegroet, Maria