ANBI-gegevens

Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, een gezelschap van theologen van verschillende kerkelijke denominaties, is om juridisch-technische redenen ondergebracht bij één van de kerkgenootschappen, waartoe leden van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit behoren, namelijk bij de Oud-Katholieke Kerk van Nederland als een zelfstandig onderdeel bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

In het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zijn bepalingen opgenomen t.a.v. bestuur, financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, parochies en andere onderdelen van de kerk. Het Statuut is te vinden op de website van de landelijke kerk (http://www.okkn.nl/pagina/878/statuut,_reglementen,_instructie).

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

 

Gegevens:

Naam ANBI                                     OECUMENISCH FORUM VOOR KATHOLICITEIT

RSIN/fiscaal nummer                   821751335

Website                                            http://forumkatholiciteit.nl

Contact                                            via: http://forumkatholiciteit.nl/contact/

of via:

                                                           Oud-Katholieke Kerk van Nederland

                                                           Koningin Wilhelminalaan 3

                                                           3818 HN  Amersfoort

http://okkn.nl

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden:

Mgr J.A.O.L.Vercammen, aartsbisschop OKK voorzitter

Dhr. W.H. van den Dool, rooms-katholiek diaken, secretaris
Dhr.H.A.Schoon, oud-katholiek pastoor, penningmeester

Mw.I.Otten, predikant Prot.Kerk in Nederland, lid

Beleidsplan:

Het beleid is gericht op het bevorderen van kennis van en aandacht voor de katholiciteit van de kerken door middel van woord en geschrift, conferenties en studiedagen, debatten en commentaren. Daarmee hoopt het forum dat zij die zich in de doelstelling zullen herkennen – gemeenteleden en parochianen, predikanten en priesters, diakens en ouderlingen, pastoraal werkers en parochiebestuurders, theologische wetenschappers en studenten, allen die de kerk van Jezus Christus liefhebben – zich zullen aansluiten bij dit forum door ondertekening van het zogeheten ‘Katholiek Appel’ via http://forumkatholiciteit.nl/katholiek-appel

De tekst van dit Katholiek Appel is te downloaden via http://forumkatholiciteit.nl/wp-content/uploads/2012/11/Katholiek-appel-DEF-lores.pdf

 

Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen beloning

 

Doelstelling:

Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) stelt zich ten doel alle kerken op te roepen tot een open geloofsgesprek over de katholiciteit als essentiële kwaliteit van de kerk. Het zoekt naar een katholieke, op heelheid gerichte spiritualiteit, in de hoop daarmee ook een bijdrage te leveren aan de broodnodige spirituele oecumene.

Verslag Activiteiten:

Sinds de oprichting (2012) werdregelmatig een Forumdag  georganiseerd, waar actuele oecumenische thema’s aan de orde worden gesteld, zoals de plaats van Maria in theologie en geloofsbeleving (2015), liturgische spiritualiteit (2014) en de katholieke Luther (november 2017).

Sinds 2014 worden er leeskringen georganiseerd, met zeven bijeenkomsten per jaar, gewijd aan het lezen van teksten kerkvaders als Augustinus, Ignatius van Antiochië, Irenaeus van Lyon, Cyrillus van Jeruzalem en teksten als de brief aan Diognetus en  de Didachè.

Verder heeft het Forum het initiatief genomen voor een oecumenische viering van de Annunciatie op 25 maart 2017. Met het oog daarop werd liturgisch materiaal aangeboden aan de kerken.

Ook heeft het Forum diverse studiedagen belegd over het document The Church. Towards a common vision, uitgegeven door de Wereldraad van Kerken. Dit heeft in 2017 geleid tot het document  De katholiciteit van de Kerk, dat namens het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit in 2017 zal worden aangeboden aan de Wereldraad van Kerken en aan de Beraadsgroep geloven en kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken in Nederland.

In 2018 en 2019 zijn enkele studiedagen gehouden over de kerk als sacrament. Op grond van de resultaten daarvan zal een tekst worden opgesteld die hopelijk in 2020 gereed zal zijn.

Tenslotte verschijnt er twee keer per jaar een nieuwsbrief die wordt verzonden aan de ondertekenaars van het Katholiek Appel. Deze zal in 2019 worden vervangen door communicatie via de nieuw te ontwikkelen website; voor de ontwikkeling van deze website zijn reeds diverse subsidies ontvangen

Verkorte staat van baten en lasten:

Rekening 2018 Begroting 2020
BATEN (verslagjaar) (volgend jaar)
post bedrag (euro) bedrag (euro)
1 Deelnemersbijdrage forumdagen 0 0
2 Donaties 25 165
3 Subsidies 7500 2.500
4 Bijdragen leesgroepen 480 560
Totaal 8.005 3.225 A
KOSTEN
post bedrag (euro) bedrag (euro)
5 Website 0 1.000
6 Forumdag 140 0
7 Bankkosten 135 150
8 Bestuur 0 50
9 Lezingen 450 450
10 Publicaties 0 1.000
Totaal 725 2.650 B
Resultaat 7.280 575 A-B
Toelichting
INKOMSTEN
post
1 Forumdagen, bijdragen van gemiddeld 50 deelnemers
2 Door ondertekenaars van Katholiek Appel en anderen die OFK ondersteunen
3 Subsidies door fondsen
4 Leesgroepen zijn 7x per jaar plus nog enkele lezingen
UITGAVEN
post
5 Aanschaf 2.000 euro in 2019, hosting, onderhoud 1.000 jaarlijks
6 Forumdagen met inleiders, musici incl. zaalhuur
7 Zakelijke rekening
8 Reis- en vergaderkosten forumleden
9 Kosten inleider en zaalhuur
10 Uitgave van theologische teksten in eigen beheer jaarlijks 1000 euro
Share