Nieuwsbrief Pinksteren 2016

Nieuwsbrief van het oecumenisch forum voor katholiciteit     Jaargang 4- nr 1 Pinksteren 2016

Beste ondertekenaars van het Katholiek Appel,
en u allen die belang stelt in de katholiciteit van de kerk,

In de decemberbrief van het Forum hebben we u al geschreven over het hernemen van de focus van de stuurgroep van het Oecumenisch Forum voor katholiciteit op theologische studie en verdieping van inzicht in de aspecten van de katholiciteit van de kerk. Dat betekent dat dit jaar geen forumdag zal plaatsvinden, maar volgend jaar in 2017 weer wel. Dit heeft enerzijds te maken met deze verschuiving van de aandachtsfocus, maar ook met het vele organisatorische werk voor een aantal leden van de stuurgroep om zo’n forumdag te organiseren. Over de gezamenlijke studiedag volgend jaar zullen we u ruim van tevoren (najaar 2016) informeren, zowel wat betreft de datum en locatie als, misschien nog belangrijker, de inhoud ervan.

In het kader van de studiebijeenkomsten van de stuurgroep stond in maart het document van de Wereldraad van Kerken over de Kerk, Church, towards a common vision, op de agenda. We hadden er al eerder verkennend over gesproken, maar wilden het document nu van naderbij bestuderen, met name ook onder het aspect van katholiciteit. Prof. Marcel Sarot en prof. Barend Kamphuis, beiden lid van de stuurgroep, leidden de bespreking voor ons in. Kamphuis legde nadruk op de relatie tussen de hoge aanspraken in het spreken van het document over de kerk en de feitelijke gebrokenheid van de kerk. Sarot ging in op het, wat ik maar even hier noem, het eschatologisch normatieve karakter van de notae ecclesiae (een, heilig, katholiek, apostolisch) en het spreken hierover in het document.
In ons gesprek hielden we rekening met de aard van het document als convergentiestuk waarin ipso facto de echte strijdpunten buiten het zicht vallen. Niettemin is het een waardevolle bijdrage aan het spreken van de kerk over de kerk. In de referenties aan de Schrift misten we de relatie tot het Oude Testament en tot Israel. In een meer eschatologische benadering zien we een mogelijkheid om zowel het in het document aanwezige christologische vetrekpunt als de feitelijke defecte gestalte en gebrokenheid van de kerk een plaats te geven. Niet als berusting, maar als een dynamisch gegeven in de positie van de kerk als gave en opgave.
In juni van dit jaar geeft de stuurgroep een vervolg aan het gesprek waarbij nog scherper gefocust wordt op het aspect van katholiciteit. Over de uitkomst van de beide gesprekken zullen we u na de afronding ervan uiteraard meer in detail informeren.

Voor nu wensen we u allen een inspirerende viering van Pinksteren. Moge de Geest u blijvend bezielen om te groeien in gemeenschap met Christus en met elkaar.

 
Nieuw visiedocument van Liturgische Kring
Sinds haar oprichting in 1921 beijvert de Liturgische Kring, platform voor liturgie zich om de ontdekkingen van de liturgische beweging uit te dragen, desijds binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, nu voornamelijk in de Protestantse Kerk van Nederland. Die ontdekking betrof vooral het katholieke spoor van de liturgie, die van haar geen bijzaak maakt, maar hoofdzaak, ja, ze is zelfs kerkvormend: de kerk gelooft wat ze viert en de kerk is wat ze viert.
De Liturgische Kring heeft dit visiedocument onlangs aangeboden aan de synode van de PKN, die in de novembervergadering aandacht zal besteden aan de liturgie. U kunt het visiedocument inzien via www.liturgischekring.nl

Nieuwe scriba Protestantse Kerk van Nederland
Dr. René de Reuver (1959) is door de generale synode van de Protestantse Kerk van Nederland benoemd tot scriba van de generale synode. Hij start op 15 juni 2016 met zijn functie. De Reuver, die predikant was in Sebaldeburen, Boskoop en ’s-Gravenhage promoveerde in 2004 aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar de theologische waarde van kerkelijke eenheid en verscheidenheid. In 2007 stelde hij als eindredacteur samen met dr. J.Kronenburg het boek samen ‘Wij zijn ook katholiek’. In 2012 verscheen zijn boek ‘Anders Verder’ over missionair kerk-zijn in een dynamische omgeving. Als DNA van de kerk noemt hij de vier kenmerken Eenheid, Heiligheid, Katholiciteit en Apostoliciteit. In zijn kennismakingstoespraak gaf De Reuver aan dat ‘Samen’ een kernwoord voor hem is. “Geloof is persoonlijk, maar nooit individueel. Het verbindt een mens met God en met elkaar. De kerk is de geloofsgemeenschap die bestaat dankzij deze verbinding.”

 

Leeskring

20160509_115231

O.l.v. ds. Paul Wansink lezen we met een groep van 18 personen tot en met de maand juni maandelijks een brief van Ignatius van Antiochie.  In zijn brief aan de Smyrneeers maakte Ignatius voor het eerst gebruik van de term katholiek. ‘Waar de bisschop verschijnt daar moet het volk zijn, zoals waar Jezus Christus de katholiek kerk is’. Vanuit de eucharistie gedacht ziet hij de bisschop, het presbyterium, de apostelen en de diakenen als een eenheid die hij plaatst tegen scheuringen als het begin van alle kwaad.

Share