Tagarchief: oecumenische

Terugblik op de oecumenische viering van de aankondiging van de Heer

Op diverse plaatsen is de Annunciatie, het feest van de Aankondiging van de Heer dit jaar in oecumenisch verband gevierd. We zijn daarbij in dit Luther jaar zeker geinspireerd door Luther die dit feest ‘eins der fürnehmsten Feste’ noemde. Het betreft dan ook geen Maria-feest, maar een gedenkdag waarin de lof van God om het heil dat Hij in Christus gebracht heeft centraal staat. Het is bijzonder dat het ons als OFK gelukt is dit feest op te nemen in het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken, zoals uitgegeven in De Eerste Dag.

In Amsterdam, Nijmegen, Breukelen, Schoonhoven, Vleuten, Gouda, Schiedam en Aalsum, bij Dokkum is dit feest in oecumenisch verband gevierd en de reacties die we ontvingen waren heel positief. Omdat het feest niet op een zondag viel kon het goed gezamenlijk gevierd worden, of wel op de dag zelf ofwel op de avond ervoor.

Vrucht van de oecumenische dialoog is inmiddels de overeeenstemming tussen katholieken en protestanten over de rol van Maria als beeld van het geloofsvertrouwen en als beeld van de kerk. Rooms-katholieke, oudkatholieke, anglicaanse en lutherse tradities beschouwen en vieren wereldwijd de gedenkldagen van Maria als Christusfeesten. Voor protestanten is het hoewel het een Christusfeest is toch een mooie aanleiding zich te verdiepen in Maria. Dat blijkt hard nodig, want in één van de nagesprekken bleek voor sommigen alleen de naam Maria al rooms te klinken…

Voor veel protestanten blijkt het daarnaast gevoelsmatig  lastig om dit hoogfeest een plaats te geven in de vastentijd. Soms betreft het een praktrisch probleem, bv wanneer het feest van de Annunciatie op Goede Vrijdag valt (vorig jaar) of op Palmzondag (volgend jaar). Dan wordt het verplaatst naar de 9e dag van Pasen, de dag na Beloken Pasen.  Maar gevoelsmatig vraagt het thema feesten in de vasten om nadere doordenking. Voor protestanten met name zal dit een oefening in flexibiliteit zijn.
Een uitgebreidere evaluatie is nog in de maak.

Ds. Idelette Otten

Share

Oecumenische viering van de Aankondiging van de Heer.

 annunciatie

 

 

 

 

 

 

Aan belangstellenden van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Begin februari 2017 opent het Catharijne Convent een tentoonstelling over de meest invloedrijke vrouw ter wereld: Maria. Op kerkelijk erf verschillen de meningen over haar invloed echter nogal. Katholieken zouden haar teveel vereren, protestanten haar juist links laten liggen.  Beide uitersten doen Maria geen recht.

Kunnen we als christenen ten aanzien van Maria niet veel meer eenheid uitstralen?1

Zij is immers een vrouw uit de bijbel. De aankondiging van de engel maakt haar duidelijk dat zij moeder van onze Heer Jezus Christus zal zijn. Deze bijbelse aankondiging van de Heer is het aloude feest dat ons het geheimenis te binnen brengt van de menswording van het goddelijke woord.

Juist in dit bijzondere jaar rond de 500e herdenking van de Reformatie wil het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) het voorstel doen om op zoveel mogelijk plaatsen het feest van de aankondiging van de Heer, waarin Maria zo’n prominente rol speelt, in oecumenisch verband te vieren.

De leesroosters van de Oud-Katholieke, Rooms-Katholieke, Anglicaanse en Evangelisch-Lutherse kerken (buitenland) voorzien al in een viering van Annunciatie op 25 maart of de vooravond daarvan. Hoe mooi zou het zijn als protestanten en katholieken dit feest samen kunnen vieren.

Van harte bieden wij u liturgisch materiaal aan om ter plaatse op 24 of 25 maart a.s. een oecumenische viering, bijvoorbeeld in de vorm van een gebedsdienst te organiseren.

Ons verzoek is of u hieraan in uw plaats en kerk gevolg wilt geven.

Voor het door ons samengestelde materiaal verwijzen we u naar De Eerste Dag (www.de-eerste-dag.nl).

Wilt u ons laten weten of uw kerkgemeenschap de Aankondiging van de Heer gaat vieren? We zullen u dan een evaluatieformulier sturen.

Tenslotte: Luther noemde het feest van de Aankondiging van de Heer ‘een van de voornaamste feesten’. In zijn commentaar op het Magnificat beschrijft hij Maria als heilige geloofsgetuige en roemt haar houding van eenvoud en dienstvaardigheid. Een voorbeeld om na te volgen, zeker in het komende Luther-jaar, maar naar wij hopen ook daarna.

Met vriendelijke groet,

Idelette Otten

otten2012@hotmail.nl

– mede namens Henk Gols (predikant PKN), Hans Kronenburg (em. predikant PKN), Hans Uytenbogaardt (em. predikant PKN) Henk Schoon (priester OKKN)

Share

Oecumenische ontmoetingen over het document De Kerk in 2014-2015

Rond het document The Church, towards a common vision (Faith and Order Paper 2014) werden na de publicatie in 2013 in Nederland diverse oecumenische studiedagen en bijeenkomsten georganiseerd. Verschillende kerken, organisaties en instellingen namen het initiatief om deze belangrijke tekst van Faith and Order in gesprek te brengen: de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken, het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, de Katholieke Vereniging voor Oecumene, de Vrije Universiteit. Dr. Ton van Eijk, oud-voorzitter van de Raad van Kerken vertaalde het document in het Nederlands. De Nederlandse vertaling was eind 2013 gereed en werd gratis aangeboden op de websites van de Raad van Kerken in Nederland en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

De Katholieke Vereniging voor Oecumene en het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit organiseerden in samenwerking met bisdommen en provinciale raden van kerken in 2014 en 2015 een reeks van vijf bijeenkomsten over The Church met het doel deze tekst bekend te maken en te bespreken met mensen die ter plaatse actief zijn in de oecumenische samenwerking. Toegegeven, de belangstelling voor deze bijeenkomsten was heel wat minder dan in de jaren tachtig toen voortrekkers van de oecumenische beweging in Nederland, zoals Herman Fiolet en Anton Houtepen, talrijke spreekbeurten over het Lima-rapport hielden. Herman Fiolet, oud-secretaris van de Raad van Kerken, verzorgde alleen al 180 spreekbeurten over Lima. In vergelijking met de jaren tachtig van de vorige eeuw is er nu heel wat minder aandacht en enthousiasme voor bijeenkomsten rond oecumenische teksten.

De bijeenkomsten verliepen allemaal in een zeer positieve sfeer. Het aantal deelnemers varieerde van 25 tot 80 mensen waaronder veel priesters, predikanten en theologen uit de verschillende kerken. Het programma van iedere bijeenkomst bestond uit een PowerPointpresentatie over het ontstaan en de inhoud van het document en gesprek in groepen. Ten behoeve van de groepsgesprekken werden bij ieder hoofdstuk enkele gespreksvragen opgesteld. Aan de hand van deze gespreksvragen (zie bijlage 1) werden de vier hoofdstukken besproken. De grootte van de gespreksgroepen varieerde van 7 tot 20 personen.

In deze notitie verwerken we de reacties die in de groepsgesprekken naar voren gekomen zijn.

 1. Een goede basis voor het oecumenisch gesprek over wezen en zending van de Kerk

Het belangrijkste resultaat van de bijeenkomsten is misschien wel dat deze gesprekken over De Kerk in een positieve en hoopvolle sfeer zijn verlopen. De Kerk, op weg naar een gemeenschappelijke visie bleek een goede basis te zijn voor een oecumenisch gesprek tussen mensen uit diverse kerken over wezen en zending van de Kerk. Een eyeopener voor veel deelnemers was dat deze tekst is ontstaan uit en voortbouwt op de reacties op het Lima-rapport. Ten onrechte bestaat bij velen de indruk dat de oecumenische beweging na het Lima-rapport is stilgevallen. In het document over De Kerk worden de resultaten van het Lima-rapport opnieuw opgepakt en vruchtbaar gemaakt in de zoektocht naar een gemeenschappelijke visie op de Kerk. Uit de rapportages van de groepsgesprekken kwam naar voren dat de deelnemers aan de gesprekken aandachtig naar elkaar luisterden, zowel naar ieders inhoudelijke inbreng als naar ieders persoonlijk verhaal. Ook kwam naar voren dat sommigen de tekst met vreugde hadden gelezen. Het document is positief van toon en heeft een helder fundament. Terwijl sommigen het bezwaarlijk vonden om een theologisch document te lezen, spraken anderen hun vreugde erover uit. Ook kwam naar voren dat sommigen deze theologische tekst als een houvast zagen om in hun kerkelijke praktijk van vandaag vragen die het kerk-zijn betreffen inhoudelijk te beantwoorden.

 1. Verlangen naar eenheid en naar de mogelijkheid om die eenheid te ervaren

Aan de bijeenkomsten namen vooral mensen deel die zich vaak al vele jaren inzetten voor de oecumenische samenwerking. Vanaf de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden er in parochies en gemeenten, mede gevoed door het enthousiasme en de verwachtingen rond het Lima-rapport, regelmatig oecumenische diensten van Schrift en Tafel gevierd. Vanuit deze achtergrond en ervaring zijn mensen vaak heel kritisch over de ontwikkelingen op oecumenisch gebied van de afgelopen vijftien jaar. De bisschoppen van de Rooms-katholieke Kerk vragen nadrukkelijk van pastores en parochies dat ze zich houden aan het Oecumenisch Directorium (1993) waarin de richtlijnen voor de oecumenische samenwerking zijn vastgelegd. Daarnaast is ook in het algemeen in kerken de trend te bespeuren dat ten gevolge van de toenemende individualisering en de dominantie van kleine, informele groepen de aandacht voor oecumene steeds verder afneemt. Voor oecumenische experimenten is weinig ruimte. In de besprekingen rond De Kerk kwam de kritiek op de huidige stand van zaken in de oecumene regelmatig naar voren. Mensen hebben er moeite mee dat dingen die vroeger mogelijk waren, nu niet meer kunnen. Maar voor anderen was dit juist weer reden om te pleiten voor een omslag in benadering. In plaats van fixatie op wat niet mogelijk is, moeten we uitgaan van wat wel mogelijk is. Juist waar dit gebeurt, bloeit oecumenische samenwerking weer op. In de gesprekken kwam regelmatig het verlangen naar voren om de eenheid van de Kerk te kunnen ervaren. Opgemerkt werd dat wij veel te vaak spreken over kerk met een kleine letter, over het gebouw en de organisatie. We zouden meer bezig moeten zijn met Kerk met een hoofdletter. Het document De Kerk is daarvoor een goed aanknopingspunt. De dialoog over deze tekst brengt ons tot een beter verstaan van de eigen kerk, van elkaars kerk, en tot zelfkritiek.

 1. Erkennen van elkaars kerk-zijn in gebrokenheid.

Op weg naar het herstel van de communio in de ene Kerk hebben christenen van vele kerken elkaar gevonden als broeders en zusters in Christus. Ook in de gemeenschap van de Kerk gaat het om die eenheid in Christus in geloof, sacramenten en kerkorde in het perspectief van het uitzien naar Gods Koninkrijk. Het document De Kerk, op weg naar een gemeenschappelijke visie toont een grote convergentie in de visie op de Kerk. De overeenstemming komt het sterkste tot uitdrukking in de eerste twee hoofdstukken en in het eerste deel van hoofdstuk III. Met betrekking tot het ambt binnen de Kerk en ten aanzien van morele vraagstukken blijkt het (nog) niet mogelijk te zijn om bestaande verschillen te overbruggen. Hier liggen obstakels voor het herstel van de gemeenschap in de ene Kerk. Gelukkig zijn er ook wat het ambt betreft belangrijke punten van toenadering te melden. In de documenten van Faith and Order wordt vanaf Lima tot aan De Kerk gesteld dat in een oecumenische ambtstheologie het persoonlijke, collegiale en communale aspect van het ambt met elkaar in evenwicht moeten zijn. Wanneer één van deze drie aspecten te veel accent krijgt, gaat er iets mis. Daar kunnen alle kerken van leren. De oecumenische betekenis van het ambt (gemeenschappen en kerken verbindend) zou vanuit deze drie dimensies nog verder uitgewerkt kunnen worden.

In de Nederlandse situatie wordt de oecumenische samenwerking gedragen door kerken van het katholieke en protestantse type. Het gegeven dat er formeel geen sprake is van een erkenning van elkaars kerk-zijn, is één van de pijnpunten in onze situatie. Dat werd in de groepsgesprekken ook regelmatig uitgesproken: ‘Ik heb er moeite mee dat de RK Kerk de protestantse kerken niet erkent als volwaardige kerk. Ook, dat de Orthodoxe Kerk met een beroep op de eerste zeven concilies pretendeert de ware Kerk te zijn.’ De hoop is dat de bereikte convergentie in het verstaan van de Kerk, mits bevestigd door de lidkerken van de Wereldraad en de Rooms-katholieke Kerk, de basis verschaft voor kerken om in elkaar, waarachtige gestalten te erkennen van de Kerk van Christus. Dat zou van grote betekenis zijn voor de toekomst van de oecumenische beweging.

 1. Eenheid in legitieme verscheidenheid

De oecumenische situatie in Nederland wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan kerken en denominaties. Die bonte verscheidenheid heeft een historische achtergrond. Ten gevolge van de migratie vanaf het midden van de vorige eeuw is die verscheidenheid nog veel groter geworden. Tegen die achtergrond is er grote behoefte aan een gemeenschappelijke visie op de Kerk. De kracht van De Kerk, op weg naar een gemeenschappelijke visie is dat het document enerzijds in essentie beschrijft waarin de eenheid van de Kerk gelegen is en anderzijds dat eenheid samengaat met ‘een legitieme verscheidenheid’. Hoe belangrijk dit onderscheid ook is, het blijkt in de praktijk moeilijk toe te passen als niet wordt aangegeven wat de grenzen van legitieme verscheidenheid zijn. De vraag is: waar eindigt legitieme verscheidenheid (diversity) en wanneer spreken we van geloofsverschillen (division) waardoor de eenheid verbroken wordt? Daarbij moet ook nog bedacht worden dat grote verschillen, verdeeldheid en zelfs strijd binnen eenzelfde kerkgenootschap lange tijd kunnen bestaan, zonder dat formeel de band van eenheid verbroken wordt. Het komt voor dat oecumenische verbondenheid ondanks geloofsverschillen hechter is dan de geleefde gemeenschap binnen de zelfde kerk. In de groepsgesprekken is het onderscheid tussen legitieme verscheidenheid (diversity) en verschillen (division) meerdere keren aan de orde geweest. Binnen de oecumenische beweging in Nederland hebben we moeite om het onderscheid tussen legitieme verscheidenheid en geloofsverschillen te maken. Gekoesterd wordt door menigeen het idee van een uitnodigende en gastvrije gemeenschap waarin iedereen welkom is en niemand uitgesloten wordt. Maar in sommige bijdragen wordt toch de spanningsboog helder verwoord: ‘Het vormt het thema van mijn leven. Ik leef in een oecumenische gemeenschap: katholiek en protestant, daarvoor heb ik 20 jaar in Rusland gewoond. Centraal staat het samen leven van het Woord, we proberen het Evangelie concreet onder ons te leven. Maar op zondag gaat ieder naar zijn eigen kerk, dan voelen we de pijn van de scheiding, maar het gevoel van eenheid blijft sterker. We geloven dat er een moment komt dat we samen uit de ene beker kunnen drinken.’

Met deze notitie sluiten we voorlopig een intensief en geslaagd traject af. Voordat we ermee van start gingen waren we allerminst zeker of we in staat zouden zijn een aantal goede gesprekken in ons land over De Kerk, op weg naar een gemeenschappelijke visie te realiseren.
De belangstelling, openheid en de positieve respons op deze tekst hebben ons verrast en nieuwe moed gegeven. Zoals één van de deelnemers aan de ontmoetingen zei: ‘Wij hebben vaak een plan, dat op den duur strandt. Dat God een plan heeft, geeft ons vertrouwen dat het doorgaat!’

We zijn benieuwd naar de officiële reacties van de kerken en hopen dat dit document en het proces van de receptie de gemeenschap van kerken zal versterken.

De werkgroep bestond uit de volgende personen

Vanuit de Katholieke Vereniging voor Oecumene

Drs. Geert van Dartel
Drs. Rob van Uden

Vanuit het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Dr. Hans Kronenburg
Drs. Henk Schoon

Bijlage

Vragen voor het gesprek over De Kerk – op weg naar een gemeenschappelijke visie

Bij hoofdstuk I
De visie op de Kerk ligt ingebed in het grote verhaal over Gods plan voor heel de schepping. Daarover gaat deel A van hoofdstuk I. In deel B wordt een schets gegeven van de zending van de Kerk door de eeuwen heen. In deel C gaat het over het belang van de eenheid. Aan het einde van het hoofdstuk worden enkele fundamentele kwesties benoemd die op de weg naar eenheid aan de orde zijn.

 1. Hoe verstaat u de zending en opdracht van de Kerk?
 2. Is de eenheid van de Kerk een droom, een reële mogelijkheid of een werkelijkheid?

Bij hoofdstuk II
Een belangrijk inzicht is dat de Kerk als gemeenschap (Koinonia) ons binnenleidt in een levende verhouding met Drieëne God. Om uit te zeggen wat de Kerk is worden Bijbelse beelden gebruikt: Volk van God, Lichaam van Christus, Tempel van de Heilige Geest. Sinds het Tweede Oecumenische Concilie dat in 381 in Constantinopel werd gehouden belijden alle christelijke kerken dat de Kerk één, heilig, katholiek en apostolisch is. De grote verscheidenheid aan kerken roept de vraag op waarin dan de eenheid van Kerk bestaat en hoe de eenheid in de verscheidenheid kan worden gewaarborgd.

 1. Hoe ziet u de samenhang tussen het geloof in de Drieëne God en de gemeenschap van de Kerk? In de hoeverre zijn de beelden die voor de Kerk gebruikt worden daarbij een hulpmiddel?
 2. Waar liggen volgens u de grenzen van legitieme verscheidenheid? Met andere woorden: waarin is eenheid echt nodig?

Bij hoofdstuk III
Als eschatologische werkelijkheid staat de Kerk uit naar de komst van het koninkrijk; als pelgrimerende gemeenschap heeft de Kerk te kampen met de last van de zonde. In die spanning staat de oecumenische beweging. De groei naar gemeenschap van kerken richt zich op drie terreinen: geloof, sacramenten en ambt.

 1. Hoe ervaart u in uw oecumenische context de groei in gemeenschap ten aanzien van geloof, sacramenten en ambt?
 2. Wat is uw ervaring met gezag in de Kerk? Hoe ziet u de relatie tussen gezag en het ambt in de Kerk? Probeer een profiel te geven van ‘de ideale bisschop’ en ‘de ideale paus’.

Bij hoofdstuk IV
De Kerk bestaat niet omwille van zichzelf. Gods plan met de schepping staat uit naar de komst van het koninkrijk. Het religieus pluralisme vraagt om een oecumenisch antwoord zowel ten aanzien van de opdracht tot verkondiging van het Evangelie als ten aanzien van ethische vragen.

 1. Is er tussen kerken meer overstemming en eensgezindheid over ethische vragen nodig?
 2. Wat kunnen kerken betekenen voor de verandering en vernieuwing van onze gebroken wereld?
Share

Oecumenische Marialeer

 

De oecumenische Marialeer van Hendro Munsterman:
‘Maria is een symbool van pure genade’

maria

Icoon van Maria, de vrouw die ja zei tegen God, en van haar Zoon Jezus. | beeld ap / Petros Karadjias

 

 

10 oktober 2015, 03:00 Barneveld

Gerald Bruins

De rooms-katholieke theoloog Hendro Munsterman komt met een aanzet tot een Marialeer waarin zowel rooms-katholieken als protestanten zich kunnen vinden.

‘Maria is een beeld van de verlossing die God mij geschonken heeft, een symbool van pure genade.’

De rooms-katholieke theoloog Hendro Munsterman, Vaticaancommentator van het Nederlands Dagblad, komt vandaag op een ontmoetingsdag van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit met een schets van een oecumenische Marialeer. De hoop is dat protestanten en katholieken samen een feestdag ter ere van Maria gaan vieren – elk jaar op 25 maart.

Wat zijn de pijnpunten tussen katholieken en protestanten, als het gaat om Maria?

‘In de eerste plaats de medewerking van Maria aan het heil in Christus. Heeft zij, door ja te zeggen toen de engel zei dat zij zwanger zou worden van Jezus, bijgedragen aan de redding van de wereld, of was zij slechts een instrument in handen van een soevereine God? Katholieken zeggen het eerste, protestanten staan op het tweede standpunt. In de tweede plaats kent de Rooms-Katholieke Kerk drie dogma’s waarmee protestanten moeite hebben: de onbevlekte ontvangenis – Maria is geboren zonder zonde; de altijddurende maagdelijkheid van Maria en Maria’s tenhemelopneming. In de derde plaats is er de vraag of we tot Maria kunnen bidden, wat volgens katholieken mag, maar volgens protestanten niet.’

Hét pijnpunt is toch Maria als middelares tussen mens en God, een positie die volgens protestanten exclusief aan Jezus toekomt?

‘Dat is een misverstand bij protestanten en trouwens ook bij veel katholieken. Maria als middelares is namelijk geen dogma. Katholieken zien Maria als een biddende middelares, in die zin dat zij voor mij kan bidden zoals ik voor jou kan bidden. De bemiddeling van het heil, de genade, komt alleen Jezus Christus toe. Als wij het goed uitleggen, hoeft dit geen punt te zijn tussen katholieken en protestanten.’

Hoe ziet uw oecumenische Marialeer eruit?

‘In de oecumenische dialoog bestonden en bestaan over en weer vooroordelen. Bijvoorbeeld dat katholieken Maria aanbidden. Maar wij doen niets anders dan in de Bijbel staat. Maria zegt zelf dat alle geslachten haar gelukkig zullen prijzen.

Aan de andere kant denken katholieken dat de reformatoren de Mariadevotie aan de kant schoven. Dat klopt niet, de mooiste meditatie over de lofzang van Maria is geschreven door Luther.

In de tweede helft van de twintigste eeuw gebeuren er twee dingen in de oecumenische dialoog over Maria: de protestanten krijgen meer oog voor de positie van Maria in de Bijbel, en de katholieken laten hun beeld van Maria meer bepalen door de Bijbel.

Mijn voorstel aan het adres van mijn eigen kerk is: lees de leeruitspraken over Maria niet al te historisch en letterlijk, maar kijk naar de theologische en symbolische bedoeling. Dat Maria bijvoorbeeld zonder erfzonde is geboren, wil zeggen dat God zich wil inlaten met ons mensen; de redding door Christus, die ontvangen is door Maria, is een kwestie van sola gratia – alleen genade.’

Waarom zouden protestanten meer oog moeten hebben voor Maria, laat staan warmlopen voor een feestdag?

‘Als ik voor een Maria-icoon ga zitten, zie ik een vrouw die ja heeft gezegd tegen God en zo laat zien dat ik altijd weer hetzelfde mag doen. Zij is een spiegel: in haar zie ik mezelf zoals God mij gewild heeft en zoals ik later zal zijn, als voltooide schepping. Maria is een beeld van de verlossing die God mij geschonken heeft, een symbool van pure genade. Een gezamenlijke feestdag laat zien dat Mariaverering draait om Christus en om niets anders.’

 

Copyright © 2015 Nederlands Dagblad

 

 

Share

Summer School 2015: Oud-Katholieke Theologie in Oecumenische Context

summerscholl

 Ook in 2015 wordt binnen de Utrecht Summer School een summer school aangeboden over oud-katholieke theologie in haar oecumenische context. De cursus biedt een week lang inleiding in de oud-katholieke theologie, geschiedenis, liturgie, kerkrecht en praktijk. Inbegrepen zijn ook excursies door kerkelijk Utrecht en naar het Catharijneconvent (collectie oud-katholieke kunst). De summer school staat onder leiding van de docenten van het Oud-katholiek Seminarie en vindt plaats van 5-10 juli. Iedereen die zich vanuit persoonlijke en/of oecumenische interesse in de oud-katholieke traditie wil verdiepen is welkom. De cursus kan gevolgd worden als deel van de PE voor PKN predikanten/kerkelijk werkers. De kosten bedragen 600 euro (exclusief logies). Nadere informatie bij de cursusleider, dr Peter-Ben Smit, email: p.b.a.smit@uu.nl

Share