Acht theologen, afkomstig uit verschillende kerken, hebben het initiatief genomen tot oprichting van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. In een Katholiek Appel roepen zij de kerken in Nederland op ernst te maken met het geloof in ‘de ene heilige katholieke en apostolische kerk’. Nu geloof steeds meer als een individuele zaak beschouwd wordt, willen de auteurs met dit appel de kerken oproepen zich te richten op het geheel van de wereldwijde kerk en haar veelkleurige traditie.

Zij schrijven: ‘Er is een tendens het geloof te beschouwen als een puur individuele zaak die nauwelijks nog verbonden is met de Schrift en de overlevering. Wij achten dat een schadelijke ontwikkeling, want alleen in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, kunnen wij iets van de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van Gods liefde verstaan’. De auteurs verwijzen in hun appel naar de drie instrumenten die de vroege kerk heeft ontwikkeld om haar katholiciteit te bewaren: de Bijbel, het credo en een ambt van episkopè. Deze drie zijn niet los verkrijgbaar, maar in de loop van de tijd is hun samenhang verloren gegaan. De ene kerk ging er – gechargeerd gezegd – met de Bijbel van door, de andere met de bisschop en een derde met de belijdenis. Het gevolg is dat de Kerk uiteengevallen is en zo haar katholiciteit verloren heeft. De initiatiefgroep roept alle kerken op terug te keren naar hun gezamenlijke oorsprong en de samenhang tussen Schrift, credo en ambt te herstellen.
Op 3 november 2012 is in de Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht het Katholiek Appel gepresenteerd.

katholiekappel400Click to read


Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit stelt zich ten doel op te roepen tot een open geloofsgesprek over de katholiciteit als essentiële kwaliteit van de kerk. Wij willen dat doen door middel van woord en geschrift, conferenties en studiedagen, debatten en commentaren.
Daarbij zoeken wij naar een katholieke, op heelheid gerichte spiritualiteit, in de hoop daarmee ook een bijdrage te leveren aan de broodnodige spirituele oecumene.
In de hoop dat velen zich in onze doelstelling zullen herkennen nodigen wij gemeenteleden en parochianen, predikanten en priesters, ouderlingen en diakenen, pastoraal werkers en parochiebestuurders – kortom, allen die de kerk van Jezus Christus liefhebben, uit zich bij ons aan te sluiten en dit appel te ondertekenen.

 

 

 

Bekijk de lijst van de ondertekenaars