Ondersteuning van het OFK kan door ondertekening van het Katholiek Appel en/of een gift (fiscaal aftrekbaar) op NL58 INGB 0006 4896 34 ten name van Oecumenisch Forum Katholiciteit.

Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, een gezelschap van theologen van verschillende kerkelijke denominaties, is om juridisch-technische redenen ondergebracht bij één van de kerkgenootschappen, waartoe leden van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit behoren, namelijk bij de Oud-Katholieke Kerk van Nederland als een zelfstandig onderdeel bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

In het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zijn bepalingen opgenomen t.a.v. bestuur, financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, parochies en andere onderdelen van de kerk. Het Statuut is te vinden op de website van de landelijke kerk (https://www.okkn.nl/pagina/878/statuut,_reglementen,_instructie).

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit 

Gegevens:

 Naam ANBI    OECUMENISCH FORUM VOOR KATHOLICITEIT
 RSIN/fiscaal nummer     821751335
 Website    http://forumkatholiciteit.nl 
 Contact  

via: http://forumkatholiciteit.nl/contact/
of via:
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort
http://okkn.nl


Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden:

Mgr J.A.O.L.Vercammen, aartsbisschop OKK voorzitter
Dhr. W.H. van den Dool, rooms-katholiek diaken, secretaris
Dhr.H.A.Schoon, oud-katholiek pastoor, penningmeester
Mw.I.Otten, predikant Prot.Kerk in Nederland, lid

Beleidsplan:

Het beleid is gericht op het bevorderen van kennis van en aandacht voor de katholiciteit van de kerken door middel van woord en geschrift, conferenties en studiedagen, debatten en commentaren. Daarmee hoopt het forum dat zij die zich in de doelstelling zullen herkennen - gemeenteleden en parochianen, predikanten en priesters, diakens en ouderlingen, pastoraal werkers en parochiebestuurders, theologische wetenschappers en studenten, allen die de kerk van Jezus Christus liefhebben – zich zullen aansluiten bij dit forum door ondertekening van het zogeheten ‘Katholiek Appel’ via https://forumkatholiciteit.nl/files/books/katholiek-appel
De tekst van dit Katholiek Appel is te downloaden via https://forumkatholiciteit.nl/files/books/katholiek-appel/

Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen beloning

Doelstelling:

Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) stelt zich ten doel alle kerken op te roepen tot een open geloofsgesprek over de katholiciteit als essentiële kwaliteit van de kerk. Het zoekt naar een katholieke, op heelheid gerichte spiritualiteit, in de hoop daarmee ook een bijdrage te leveren aan de broodnodige spirituele oecumene.

Verslag Activiteiten:

Sinds de oprichting (2012) werd regelmatig een Forumdag georganiseerd, waar actuele oecumenische thema’s aan de orde worden gesteld, zoals de plaats van Maria in theologie en geloofsbeleving (2015), liturgische spiritualiteit (2014) en de katholieke Luther (november 2017).

Sinds 2014 worden er leeskringen georganiseerd, met zeven bijeenkomsten per jaar, gewijd aan het lezen van teksten kerkvaders als Augustinus, Ignatius van Antiochië, Irenaeus van Lyon, Cyrillus van Jeruzalem en teksten als de brief aan Diognetus en de Didachè.
Verder heeft het Forum het initiatief genomen voor een oecumenische viering van de Annunciatie op 25 maart 2017. Met het oog daarop werd liturgisch materiaal aangeboden aan de kerken.

Ook heeft het Forum diverse studiedagen belegd over het document The Church. Towards a common vision, uitgegeven door de Wereldraad van Kerken. Dit heeft in 2017 geleid tot het document De katholiciteit van de Kerk, dat namens het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit in 2017 zal worden aangeboden aan de Wereldraad van Kerken en aan de Beraadsgroep geloven en kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken in Nederland.

In 2018 en 2019 zijn enkele studiedagen gehouden over de kerk als sacrament. Op grond van de resultaten daarvan zal een tekst worden opgesteld die hopelijk in 2020 gereed zal zijn.

Tenslotte verschijnt er twee keer per jaar een nieuwsbrief die wordt verzonden aan de ondertekenaars van het Katholiek Appel. Deze zal in 2019 worden vervangen door communicatie via de nieuw te ontwikkelen website; voor de ontwikkeling van deze website zijn reeds diverse subsidies ontvangen

Verkorte staat van baten en lasten:

Gegevens Anbi 2020 versie 2

 

 

Anbi

Oecumenisch Forum voor Katholiciteit
p/a Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort
  info@forumkatholiciteit.nl of
via het contactformulier