Ondersteuning van het OFK kan door ondertekening van het Katholiek Appel en/of een gift (fiscaal aftrekbaar) op NL58 INGB 0006 4896 34 ten name van Oecumenisch Forum Katholiciteit.

Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, een gezelschap van theologen van verschillende kerkelijke denominaties, is om juridisch-technische redenen ondergebracht bij één van de kerkgenootschappen, waartoe leden van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit behoren, namelijk bij de Oud-Katholieke Kerk van Nederland als een zelfstandig onderdeel bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

In het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zijn bepalingen opgenomen t.a.v. bestuur, financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, parochies en andere onderdelen van de kerk. Het Statuut is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit 

Gegevens:

 Naam ANBI    OECUMENISCH FORUM VOOR KATHOLICITEIT
 RSIN/fiscaal nummer
 KVK Nummer
   862619774
 82829039
 Website    https://forumkatholiciteit.nl 
 Contact  

via: https://forumkatholiciteit.nl/contact/
of via:
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort
https://okkn.nl

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden:

Mw. I. Otten, predikant Protestantse Kerk in Nederland, voorzitter
Dhr. W.H. van den Dool, rooms-katholiek diaken, secretaris
Dhr. H.A.Schoon, oud-katholiek pastoor, penningmeester
Dhr. Th. van der Voort, orthodox aartspriester

Beleidsplan:

Het beleid is gericht op het bevorderen van kennis van en aandacht voor de katholiciteit van de kerken door middel van woord en geschrift, conferenties en studiedagen, debatten en commentaren. Daarmee hoopt het forum dat zij die zich in de doelstelling zullen herkennen - gemeenteleden en parochianen, predikanten en priesters, diakens en ouderlingen, pastoraal werkers en parochiebestuurders, theologische wetenschappers en studenten, allen die de kerk van Jezus Christus liefhebben – zich zullen aansluiten bij dit forum door ondertekening van het zogeheten ‘Katholiek Appel’.

De tekst van dit Katholiek Appel kunt u hier downloaden.

Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen beloning

Doelstelling:

Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) stelt zich ten doel alle kerken op te roepen tot een open geloofsgesprek over de katholiciteit als essentiële kwaliteit van de kerk. Het zoekt naar een katholieke, op heelheid gerichte spiritualiteit, in de hoop daarmee ook een bijdrage te leveren aan de broodnodige spirituele oecumene.

Verslag Activiteiten:

Sinds de oprichting (2012) werd regelmatig een Forumdag georganiseerd, waar actuele oecumenische thema’s aan de orde worden gesteld, zoals de plaats van Maria in theologie en geloofsbeleving (2015), liturgische spiritualiteit (2014) en de katholieke Luther (november 2017).

Sinds 2014 worden er leeskringen georganiseerd, met zeven bijeenkomsten per jaar, gewijd aan het lezen van teksten kerkvaders als Augustinus, Ignatius van Antiochië, Irenaeus van Lyon, Cyrillus van Jeruzalem en teksten als de brief aan Diognetus en de Didachè.
Verder heeft het Forum het initiatief genomen voor een oecumenische viering van de Annunciatie op 25 maart 2017. Met het oog daarop werd liturgisch materiaal aangeboden aan de kerken.

Ook heeft het Forum diverse studiedagen belegd over het document The Church. Towards a common vision, uitgegeven door de Wereldraad van Kerken. Dit heeft in 2017 geleid tot het document De katholiciteit van de Kerk, dat namens het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit in 2017 zal worden aangeboden aan de Wereldraad van Kerken en aan de Beraadsgroep geloven en kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken in Nederland.

In 2018 en 2019 zijn enkele studiedagen gehouden over de kerk als sacrament. Op grond van de resultaten daarvan zal een tekst worden opgesteld.

Tot en met 2019 verscheen er meerdere keren per jaar een Nieuwsbrief die werd verzonden. In 2019 werd begonnen met de vernieuwing van de website die in 2020 gereed kwam. De column die in 2020 rond de kerkelijke hoogfeesten op de website werd geplaatst wordt vanaf 1 januari 2021 maandelijks geschreven door steeds een ander lid van het OFK en geplaatst op de vernieuwde website.

Het bestuur is sinds het begin van corona in 2020 niet bijeen geweest. De eerste keer dat het bestuur weer bijeen kon komen was 25 juni 2021. Op 10 november 2021 is een dag gepland om met de leden van het OFK bijeen te komen. In mei 2022 zullen er in een klooster twee studiedagen zijn voor de leden van het OFK.

 ANBI_verslagjaar_2023_en_begroting_2025.xlsx