WCC2006De katholiciteit van de Kerk brengt de volheid, integriteit en volledigheid van haar leven in Christus door de Heilige Geest in alle tijden en op alle plaatsen tot uitdrukking. Dit mysterie komt tot uitdrukking in iedere gemeenschap van gedoopte gelovigen waarin het apostolisch geloof wordt beleden en geleefd, het evangelie wordt verkondigd en de sacramenten worden gevierd. Iedere kerk is de katholieke Kerk en niet enkel een deel daarvan.

Iedere kerk is de katholieke Kerk, maar niet het geheel daarvan. Iedere kerk maakt haar katholiciteit waar wanneer zij in gemeenschap met de andere kerken is. Wij bevestigen dat de katholiciteit van de Kerk het meest zichtbaar tot uitdrukking wordt gebracht in het delen van de heilige communie en in een wederzijdse erkend en verzoend ambt.

De verhouding tussen kerken is op dynamische wijze interactief. Iedere kerk is geroepen tot wederzijds geven en ontvangen van gaven en tot wederzijdse verantwoording. Iedere kerk moet zich bewust worden van alles wat in haar leven voorlopig is en moet de moed hebben dit tegenover andere kerken te erkennen. Zelfs vandaag, nu het delen van de eucharistie niet altijd mogelijk is, brengen verdeelde kerken wederzijdse verantwoording en aspecten van katholiciteit tot uitdrukking wanneer zij voor elkaar bidden, middelen delen, elkaar helpen in tijden van nood, samen beslissingen nemen, samen werken voor gerechtigheid, verzoening en vrede, elkaar aanspreken op het leerling zijn dat eigen is aan de doop, en in gesprek blijven ten overstaan van verschillen, zonder te willen zeggen “Ik heb je niet nodig” (1 Cor. 12:21). Los van elkaar zijn wij verzwakt.

Fragment uit ‘Called to be the One Church’, aangenomen op de negende assemblee van de Wereldraad van Kerken, Porto Alegre 2006

Anbi

Oecumenisch Forum voor Katholiciteit
p/a Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort
  info@forumkatholiciteit.nl of
via het contactformulier