Pokrof2014 5In het septembernummer van het blad Pokrof staat een interview met pater Michel Van Parys, emeritus-abt van Chevetogne, over de actuele betekenis van de kerkvaders. Waarom zouden mensen van de 21e eeuw oude kerkvaders lezen uit de eerste eeuwen van de kerk? Van Parys noemt een aantal redenen:

  • omdat de christelijke visie op God en de manier waarop een christen leeft fundamenteel gevormd zijn in de eerste eeuwen van het christendom. De kerkvaders zijn leermeesters, maar ook leefmeesters.
  • de kerkvaders hebben in hun geschriften het gesprek gezocht met de filosofie en de spiritualiteit van hun tijd. Door hun wijze van evangeliseren kunnen zij ons in onze tijd inspireren.
  • zij hebben het menselijk hart geëxploreerd. Denk b.v. aan de beschrijving van de verzoekingen van de woestijnvader Antonius Abt. Ze illustreren de strijd tussen goed en kwaad waarin een mens verwikkeld is.
  • in roerige tijden stonden zij voor de opdracht een samenghangende visie op God en de mens en een christelijke identiteit te ontwerpen.
  • ook in hun dogmatische geschriften over de Drie-ene God, de menswording, de kerk en de sacramenten wilden de kerkvaders vóór alles exegeten, uitleggers van de Schrift zijn. Tweederde van hun werken is dan ook exegetisch. Van Parys: ‘Het zijn commentaren, maar vooral preken. Zij hebben de bakens gezet – voor alle kerken, zij zijn ons aller vaders! Hun filosofische achtergrond is niet meer de onze, maar die blijvende bakens moeten steeds weer worden geactualiseerd. 

Ook buiten ‘professionele kringen’ is grote interesse voor hoe de kerkvaders de bijbel hebben gelezen’. En dan verwijst hij naar het recent verschenen boek Reading the Gospels with the Early Church. A Guide, edited by Tamara Grdzelidze, uitgave World Councel of Churches, Geneva 2013. Het is geschreven om christenen aan te moedigen in oecumenisch verband de Bijbel te gaan lezen, met gebruikmaking van commentaren van de leraars van de vroege kerk. Zij zijn onze gemeenschappelijke ‘vaders in het geloof’ en de sprekende getuigen van de eenheid-in-verscheidenheid van de ongedeelde kerk. Hopelijk gaat dit boek in veel oecumenische leerhuizen gebruikt worden.