KathKerkClick to readZoals reeds in vorige Nieuwsbrieven vermeld heeft de stuurgroep zich het afgelopen jaar verdiept in het belangrijke document van de Wereldraad van Kerken: De KERK. Op weg naar een gemeenschappelijke visie. Het resultaat daarvan is in brochurevorm aangeboden aan de bezoekers van de onlangs gehouden forumdag. Het document zal naar de leiding van de Wereldraad in Genève gestuurd worden, in vervolg op de reactie die het OFK eerder samen met de Katholieke Verenging voor Oecumene heeft gepubliceerd en naar de Wereldraad heeft gestuurd. Deze eerdere reactie is te lezen in het themanummer over ‘The Church’ van Perspectief, 2015 nr.29, 58-62 of op onze website

In het voorwoord bij onze vervolgreactie wordt gezegd wat het belang is van het document van de Wereldraad: 

‘The Church’ is meer dan zomaar een studietekst. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de tekst richtingen aan te geven voor de toekomst van de Oecumene. Het wordt een ‘convergentietekst’ genoemd omdat theologische inzichten uit zeer diverse hoeken van het wereldchristendom erin worden samengebracht en een ernstige poging wordt ondernomen deze te integreren tot één gemeenschappelijke visie op de kerk. 

Er was grote behoefte aan deze reflectie op aard en wezen van de kerk. Velen zijn ervan overtuigd dat de ecclesiologie een sleuteldiscipline is bij het werken aan de eenheid van de christenen. Ook wij, het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, delen die overtuiging. Bovendien denken we goede argumenten te hebben voor het feit dat die eenheid zal groeien door het bevorderen van de katholiciteit van de kerk.

Dat hebben we ook in het ‘Katholiek Appel’ (2011) duidelijk willen maken. Sinds het publiceren van dat Appel heeft de groep zich verder georganiseerd als een studiegroep van theologen uit een grote diversiteit aan kerkelijke tradities. Het Forum wil een inspirerende ruimte zijn waar deze theologen samen kunnen nadenken over het bevorderen van de katholiciteit van de kerk, die gezien wordt als aar vermogen om eenheid en verbondenheid te bewerken.

Tegen deze achtergrond is het meteen duidelijk waarom het Forum dit belangrijke document wilde bestuderen en waarom het OFK het resultaat van zijn reflectie aan de christenen wil aanbieden. Als het Forum met deze brochure een impuls zou kunnen geven om het ‘Church’-document binnen de kerken nog meer aandacht te
geven en tegelijk verder kritisch uit te diepen, dan is het in zijn opzet geslaagd.

Het eerste exemplaar werd door de voorzitter Mgr Joris Vercammen aangeboden aan Drs Geert van Dartel als vertegenwoordiger van de Raad van Kerken. De brochure, die ook in Engelse vertaling verschenen is, is getiteld De katholiciteit van de kerk. Een beschouwing van het convergentiedocument ‘The Church - towards a common vision’ en is te bestellen bij het bisschoppelijk bureau van de OKKN te Amersfoort door overmaking van € 5,00 op rekening NL06ABNA 0214190129 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort. Graag vermelden of men de Nederlandse of de Engelse versie wil ontvangen.