OvDVerantwoording bij de viering

Het aangeboden materiaal kan benut worden voor zowel een dienst op de vrijdag 24 maart, de vooravond van de Aankondiging van de Heer, als op de namiddag / avond van zaterdag 25 maart.

De orde van dienst wordt in tweevoud aangeboden. Orde 1 is een avondgebed in de oecumenisch-katholieke traditie van het dagelijks gebed. Orde 2 is een dienst van Schrift en gebed, zoals gebruikelijk in de protestantse traditie.

Dat geeft gelegenheid om te kiezen in de liturgische pluriformiteit van de kerken, maar ook als een hulp bij de eigen keuzes die daarin gedaan kunnen worden.

De invulling van beide orden is in principe identiek. Dezelfde psalmen, liederen en lezingen worden aangeboden.

De psalmen zijn gekozen uit de traditie van het dagelijks gebed voor de viering van de Aankondiging van de Heer. Het zijn liederen die alle uitzien naar het beloofde land dat vrucht zal dragen, naar Sion waar vrede en recht elkaar kussen. Het psalmgebed in orde 1 veronderstelt dat de psalmen en het danklied van Maria onberijmd (in beurtzang) worden gezongen met verbindende antifonen. De psalmen in orde 2.maken deel uit van de dienst van de Schrift.

De schriftlezingen zijn genomen uit de het leesrooster voor de eucharistieviering van de Aankondiging van de Heer. Zij verhalen alle van de menswording van Gods heil op aarde. In de gebedsdienst wordt gesuggereerd de aankondiging van de Heer en de lofzang van Maria met elkaar te verbinden.

De beide gebeden van het feest in de orde vatten de kern van de viering samen en fungeren met het Onze Vader als kader voor de voorbede.

De suggesties voor de liederen zijn gekozen uit de liedbundels die in gebruik zijn in de Rooms-Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de protestantse kerken. Daarbij zijn ook enkele gangbare bundels benut.

De begroeting van de zondag is overgenomen uit het Dienstboek van de PKN. Zij legt een verbinding tussen de sabbat en de zondag. De gemeenten die dit jaar als alternatief het Luthers Leesrooster volgen kunnen de inhoudelijke verbinding met zondag Laetare proeven in de epistellezing. Deze is in beide gevallen uit de Galatenbrief en zijn complementair.

Anbi

Oecumenisch Forum voor Katholiciteit
p/a Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort
  info@forumkatholiciteit.nl of
via het contactformulier